Oceňování nemovitostí - Havířov a okolí

Prodáváte či kupujete dům a potřebujete vědět, jakou má nemovitost cenu? Jste povinni v rámci úvěru zastavit svou nemovitost a opět je požadavkem bankovní společnosti stanovení ceny domu? Pak je nutné se obrátit na odhadce nemovitostí.

Oceňování nemovitosti Havířov

Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Tak alespoň definují nemovitost platné právní předpisy. Pozemkem je část zemského povrchu, který je od pozemku sousedního oddělen hranicí. Alespoň částečnou. A stavbou je jakýkoliv výsledek stavební činnosti, který existuje bez ohledu na její účel, dobru trvání či stavebně technické provedení. Každý, kdo se stal vlastníkem nějaké nemovitosti, má právo nakládat s ní, dle svého vlastního uvážení. To znamená, že ji může prodat, může ji darovat, nebo odkázat v rámci dědického řízení. Potřebuje-li vlastník nebo zájemce o nemovitost znát její odhadní cenu, pak se neobejde bez vypracovaného znaleckého posudku. Oceňování nemovitostí je nutnou součástí při dědickém řízení, jehož předmět je právě nemovitost, dále pro prodej či darování nemovitosti, bez ocenění nemovitosti se člověk neobejde ani při stanovení odhadu nemovitosti pro půjčku u stavební spořitelny, pro vyřízení hypotéky, dražby nebo konkurzního řízení.

Co je nutné pro oceňování nemovitosti?

Existují podklady, které jsou pro ocenění nemovitosti nutné. Jde především o pokládky týkající se vlastnických a právních vztahů k dané nemovitosti, ekonomické a technické údaje. Při oceňování nemovitosti je nutné rozlišit, zda je žádoucí tržní ocenění nebo zjištění administrativní cen. Pokud má zájemce zájem o zjištění administrativní ceny, pak může počítat s tím, že k němu nebude potřeba tolik podkladů jako v prvním případě. Pro ocenění bude potřebný výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, na které bude vyznačený oceňovaný pozemek, výkresová dokumentace, cenová mapa pozemků. Než se pustíte do shánění všech potřebných podkladů, vždy v prvé řadě oslovte odhadce nemovitostí, který Vám sdělí přesný výčet toho, co budete potřebovat. Je dosti možné, že si veškeré podklady zajistí odhadce sám a Vy tak budete naprosto bez práce.

Odhad nemovitostí pro prodej nemovitosti

Pokud si vyřizujete pro nákup nemovitosti hypotéku nebo půjčku od stavební spořitelny, bude potřebovat odhadní cenu dané nemovitosti. U bankovní či nebankovní společnosti získáte seznat znalců, s nimiž má společnost uzavřenou smlouvu a ten bude stanovovat tržní cenu nemovitosti. I při prodeji nemovitosti je vhodným krokem oslovit soudního znalce, který Vám určí hodnotu prodávané nemovitosti. Od ní se pak můžete odvíjet při stanovení Vaší prodejní ceny. Díky odhadu ceny nemovitosti se nemusíte bát, že byste dům prodali pod cenou. Soudní znalec na základě všech zjištěných a zadokumentovaných podkladů porovná cenu s podobnými nemovitostmi v okolí a s jejich skutečnými cenami a určí cenu Vaší nemovitosti.

V kterých dalších případech jsou odhady nemovitostí nutné

Ani** rozvody nebo soudní spory** se neobejdou bez znaleckých posudků. Ty musí být rovněž vyhotoveny soudními znalci, kteří při zpracování a vyhotovení postupují v souladu se zákony a respektují soudní řízení. Jestliže je předmětem dědického řízení nemovitost, i zde je nutné odhadnout tržní cenu nebo cenu podle vyhlášky nemovitosti zůstavitele. Jestliže při vyrovnávání majetku dochází mezi dědici ke sporu a nedokážou se dohodnout, pak je tím nejlepším, nejrychlejším a nejvhodnějším řešením soudní znalec. Znalecký posudek je nutný také u daně z převodu nemovitostí, u daně dědické a darovací. Daň z převodu nemovitostí je nutné zaplatit vždy do konce března. Dědická daň se mezi příbuznými neplatí. Co se týká dědického řízení u 3. skupiny dědiců, zde je nutné zaplatit 3,5 procenta dle znaleckého posudku. Ani darovací daň se mezi příbuznými neplatí. Jestliže však dar neprobíhá mezi příbuznými, pak se do 30 dnů darovací daň musí podat a obsahuje přílohu se znaleckým posudkem včetně darovací smlouvy. Taková daň se pak pohybuje dle hodnoty nemovitosti, kterou určil znalec, od 7%.

Typy cen nemovitostí Havířov

Existuje několik typů cen nemovitostí. Ceny, které se pro určování ceny nemovitostí používají, se od sebe mohou, a často i podstatným způsobem liší. Tak např. se rozlišuje cena obvyklá, která se také nazývá cenou tržní. Jde o cenu, která by byla získána při prodeji obdobného majetku v obvyklém obchodním styku. Při oceňování nemovitosti bere soudní znalec v potaz i všechny okolnosti, které cenu nemovitosti ovlivňují. Cena tržní, neboli obvyklá, se zjišťuje nejčastěji porovnáním podobných nemovitostí, které již byly prodávány a kupovány ve stejném čase a místě. Dalším typem ceny je cena výchozí. Jde o termín, který se používá pro cenu zcela nové stavby. U této ceny se odečítá její opotřebení, znehodnocení. Na tuto cenu má tak vliv stáří nemovitosti, její technický stav a další vlivy. Tržní cena nemovitosti dostává svou podobu až při koupi nebo prodeji nemovitosti.

Proč využít služeb soudního znalce?

Díky soudnímu znalci a jím vypracovaného znaleckého posudku budete mít jistotu, že veškeré podklady, které jsou nutnou součástí odhadu nemovitosti, jsou vyhotoveny správně, bez vad a v souladu s právními předpisy. Soudní znalec Vám může pomoci při mnoha Vašich záměrech od prodeje nemovitosti až k získání hypotéky na nákup nemovitosti.

Jaký je rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem tržní ceny

Znalecký posudek je zpracováván soudním znalcem, který je fyzickou osobou. Soudní znalec musí mít příslušnou kvalifikaci a praxi, aby mohl stanovit hodnotu oceňovaného majetku. Jím vypracovaný znalecký posudek obsahuje znaleckou doložku, ve které jsou uvedeny identifikační údaje znalce. Znalecký posudek týkající se ceny nemovitosti musí obsahovat veškeré informace o příslušné nemovitosti, její zaměření, prohlídku a všechny podklady, které jsou nutné pro vypracování znaleckého posudku. Jedná se např. o výpis z KN, list vlastnictví, projektová dokumentace, kopie katastrální mapy, fotodokumentace nemovitosti, kterou pořídí sám znalec, a další. Jestliže existuje omezení vlastnického práva, pak musí být ve znaleckém posudku uvedeno. Znalecké posudky se zhotovují pro potřeby soudů, obchodních společností, bank nebo soukromých osob. Co se týká odhadu tržní ceny nemovitosti, pak tento se ve většině případů provádí po potřeby bank, např. při poskytování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření. Banky k této činnosti využívají služeb svých smluvních znalců, mezi kterými si můžete vybrat. Odhad nemovitosti bude potřeba např. při koupi a prodeji nemovitosti, při majetkovém vypořádání, při již zmíněné darovací smlouvě nebo dědickém řízení. Odhad nemovitosti obsahuje tyto nutné údaje: adresu majitele nemovitosti a pozemků, adresu zhotovitele, účel, pro který je majetek oceňován, a podklady totožné pro vyhotovení znaleckého posudku.

Na závěr

Problematika odhadů nemovitosti je dosti široká a složitá. Neexistuje konkrétní pravidlo, podle kterého by se vyhotovení znaleckých posudků a odhadů cen provádělo. Každá nemovitost má svá specifika, která banka má jiné požadavky, atd. Pouze odborník, který se této činnosti věnuje dnes a denně, nejlépe ví, jak postupovat a co vše vědět, aby byl posudek a odhad v souladu se zákonem a odpovídat skutečnému stavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20273 (magazinhavirov.cz#32)


Přidat komentář